ЗА НАС
НОРМАТИВИ
БАЗИ
РЕЦИКЛИРАНЕ
ДОГОВОРИ
ЕКОЛОГИЯ
КОНТАКТИ
 
НАЧАЛО РЕЦИКЛИРАНЕ

Защо е необходимо рециклирането?

 

 Освен повърхностен замърсител на градската среда и извънградските територии, отпадъците са много голям замърсител на почвата, въздуха и най-вече на подземните и повърхностните води в местата на тяхното депониране .Патогенните микроорганизми в отпадъците са жизнеспособни за относително дълъг период от време, поради което те са носители на много инфекциозни заболявания.

 

Освен това в местата на натрупване, при ограничен достъп на въздух, се развиват процеси на гниене с отделяне на вредни газове: сероводород, амоняк и други. Силно се замърсяват и водите, преминаващи през пластове с натрупани отпадъци.

 

Запалването на отпадъци по сметищата води до недопустими замърсявания на атмосферата с летлив прах, вредни ароматни съединения, окиси на азота и сярата. Проблемът с увреждането на природата се задълбочава и от неконтролираното смесване на битовите с производствени твърди и концентрирани отпадъци.

Рециклиране

 

Превръщане на използваните елементи в суровини за нови продукти. Така се запазват ценни природни ресурси и намалява количеството на депонираните отпадъци. Използването на вторични суровини означава използване на по-малко природни ресурси, които биха били необходими за изработването на нови метални съединения, като например желязна руда в стоманодобива; никела за неръждаемата стомана или боксита за добиването на алуминий.

 

Освен това рециклирането на отпадъците допринася за значително намаляване на използваната енергия и намаляване на вредните емисии на СО2 при производствените методи.

 

Любопитни факти
 
1 тон рециклирана стомана спестява:
- 1.5 тона желязна руда
- 0.5 тона въглища
- 40% от водата, която е нужна за производството на нова стомана

 

1 тон рециклирана хартия или картон спестява
- около 13 дървета;
- 2.5 барела нефт;
- 4 100 киловатчаса електроенергия;
- 4 куб.м от обема на сметището;
- 31 780 литра вода.

 

1 тон пластмасови отпадъци допринася за спестяването на:
- 2360 кВтч ел. енергия
- 2,2 т нефт

 

1 тон стъклени отпадъци спестява:
- 530 кВтч ел. енергия
- 200 кг мазут
- 720 кг кварцов пясък
- 300 кг калцирана сода
- 180 кг калциев окис