ЗА НАС
НОРМАТИВИ
БАЗИ
РЕЦИКЛИРАНЕ
ДОГОВОРИ
ЕКОЛОГИЯ
КОНТАКТИ
 
НАЧАЛО ЗА НАС

ЗАПОВЕД РД- 377/13.05.2019.

Hacked By Nob0dy

Решение № 00п-НУБА-06-02/26.07.2018

Hacked By Nob0dy

Екобулбатери АД е организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, с издадено разрешение от Министъра на околната среда и водите № ООп-76-НУБА-06-00/05.03.2013г.

 

 

Екобулбатери АД е търговско дружество без право да разпределя печалба, с предмет на дейност организиране и управление на дейностите по разделно събиране, транспортиране и последващо третиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акукулатори ( НУБА ).

 

 

 

Екобулбатери цели:

- Осигуряване на екологосъобразно обезвреждане на отпадъците, получени след третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори.

- Изграждане на мрежа от бази за приемане и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори.

- Екобулбатери предлага на своите членове  ефективно, икономически приемливо и дългосрочно решение за постигане на целите, определени в законодателството на РБ в областта на околната среда във връзка с отпадъците, образувани след употребата на батерии и акумулатори.

-Освобождава  членовете на дружеството от задължението да  заплащат продуктова  такса към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда ( ПУДООС ).